fbpx

FL-Deutsch

TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (Şirketler için).

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188).

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu.

Hizmet Sağlayıcı: fl-deutsch.com, ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında müşterisine hizmet sunan Formula Dijital Eğitim Hiz. Tic.Ltd.Şti.’nin websitesidir.

Müşteri: Hizmet Sağlayıcının sunduğu bir hizmeti edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi veya Alıcı.

Eğitmen/Uzman: Bahse konu eğitimi vermek ve eğitim etkinliğini, işbu sözleşme şartlarına uygun olarak yönetmek üzere fl-deutsch.com (Formula Dijital Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti.) tarafından görevlendirilmiş kişi.

Örün (web) Sitesi: Hizmet Sağlayıcıya ait internet üzerindeki örün (web) sitesi. fl-deutsch.com

Taraflar: Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri.

Sözleşme: Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri arasında akdedilen işbu sözleşme.

 

Madde 1- TARAFLAR

1.1 HİZMET SAĞLAYICI

Ünvan: Formula Dijital Eğitim Hizmetleeri Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle “FL DEUTSCH ” veya “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır).

MERSİS NO: 0388143684600001

Adres: Cengiz Topel Sok. No:5/1 Fenerbahçe Kadıköy /İSTANBUL

Telefon: 0 (532) 2466827

E-posta: info@fl-deutsch.com

 

1.2. MÜŞTERİ

Ünvan:

Adı ve Soyadı:

  1. Kimlik No.:

E-posta adresi:

Cep Tel. No.:

(Kimlik ve İletişim Bilgileri, örün (web) sitesindeki Kayıt Formu ve sair suretle alınacaktır.)

 

Bundan böyle Müşteri ve Hizmet Sağlayıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Hizmet Sağlayıcının, Müşteri’ye satışını yaptığı, işbu sözleşmenin 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (şirketler için 6098 sayılı Borçlar Kanunu) ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

Madde 3- HİZMET DETAYLARI

İşbu Sözleşme konusu hizmete ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Etkinlik: Yüz yüze ya da internet üzerinden herhangi bir platform kullanılarak gerçekleştirilecek canlı (online) veya kayıt edilmiş (offline) atölye, eğitim, konferans, danışmanlık görüşmesi vb. hizmetlerdir. Burada ayrıca belirtilmediği taktirde, medya, internet ve/veya sosyal medya üzerinden duyurusu yapıldığı şekildedir.

Satış (Bilet) Fiyatı: Burada ayrıca belirtilmediği taktirde, teklif mektubunda ya da örün (web) sitesi, medya, internet ve/veya sosyal medya üzerinden duyurusu yapıldığı şekildedir.

Ödeme Şekli: Burada ayrıca belirtilmediği taktirde, teklif mektubunda ya da örün hizmet sağlayıcının (web) sitesi, medya, internet ve sosyal medya üzerinden duyurusu yapıldığı şekildedir.

 

Madde 4 – HİZMETİN İFASI ve İFA ŞEKLİ

4.1. Hizmet, Hizmet Sağlayıcı tarafından, Müşteri’ye bildirilen başka bir adreste ya da internet ortamında, önceden bildirilmiş platform kullanılarak ve bildirilen tarih ve saat aralığında ifa edilecektir. İfa anında Müşteri’nin ifa yerinde bulunmaması halinde Hizmet Sağlayıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.2. Uzaktan eğitimlerin gerçekleştirilmesi için kullanılacak üçüncü parti yazılımların bilgisayara/ mobil cihaza vb. kurulması, hesap açılması, giriş yapılması gibi gerekli işlemlerin güvenlikli olarak gerçekleştirilmesi sorumluluğu müşteriye aittir.

4.3. Lisanssız işletim sistemi veya yazılım kullanılması, parola ve şifrelerin başkalarıyla paylaşılması veya başka sebeplerle program veya internet sitesinde ortaya çıkabilecek bir güvenlik açığı nedeniyle oluşacak kayıp ve zararlardan Firma ve eğitmenler sorumlu tutulamaz.

4.4. Uzaktan eğitimi satın almış veya eğitime ücretsiz olarak katılmasına Firma tarafından onay verilmiş müşterilerin, eğitimin sunumunda kullanılacak yazılımı kurmayı ya da verilen internet bağlantısına bağlanmayı reddetmesi durumunda eğitime katılamaması durumunda bu hakkından feragat etmiş sayılır ve ödediği ücret geri ödenmez.

4.5. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’nin Müşteri tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin Hizmet Sağlayıcının sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Hizmet Sağlayıcı Sözleşmeye konu hizmeti ifa etme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. Hizmet Sağlayıcı tarafından herhangi bir yöntem ve araçla sunulan her türlü eğitim ve etkinliğe katılan Müşteri, aşağıda listelenen koşulları kabul etmiş sayılır.

  • Eğitmenler/Uzmanlar tarafından hazırlanarak sunulan içerik ilgili konuda bir yarar sağlamayı hedeflemekle birlikte, farklı bilgi ve altyapıya sahip Müşteriler tarafından farklı derecelerde yarar elde edilmesi doğaldır. Bu farklılık konu edilerek Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.
  • Müşteri, Hizmet Sağlayıcının sunduğu eğitim veya etkinliğe bilgi ve görgüsünü artırmak, yeni bir yetenek kazanmak, mesleki ve kişisel gelişim vb. maksatlarla katılabilir.
  • Eğitimlerin içeriği, tasarımı, yapılan uygulamalar, telif ve patent ile tescil edildiği eğitmen tarafından beyan edilen materyalin izinsiz olarak, internet ortamında veya gerçek hayatta ticari getiri elde etmek maksadıyla kullanılması yasaktır.
  • Müşteri, yukarıda belirtilen katılım maksatları dışında olduğu belirlenen bir hareketi tespit edildiği takdirde, eğitim veya etkinlikten çıkarılır ve yapmış olduğu ödeme iade edilmez.
  • Müşteriler tarafından; çevrim içi uzaktan eğitim yayının sabit veya hareketli ekran görüntüsü ya da ses kaydının alınması ve/veya bunların herhangi bir yöntemle paylaşılması yasaktır.
  • Eğitim ilanında belirtilmişse, müşterilerin bizzat uygulama (sunum vb.) yapacakları çevrim içi oturumlar genele açık olarak yayınlanabilir ve bu husus müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır. Bunun için Müşteri herhangi bir isim altında ücret talep edemez.

 

Madde 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1. Müşteri, Hizmet Sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Örün (web) sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Hizmet bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve Müşteri, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.2. Hizmet Sağlayıcı, sözleşme konusu etkinliğe ilişkin olarak örün (web) sitesinde ya da varsa aracı internet sitesinin FL DEUTSCH’ye ait sayfalarında yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Eğitim içeriği, eğitim esnasında, ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda katılımcının ücret iade hakkı doğmamaktadır.

5.4. FL DEUTSCH, mücbir sebepler dolayısıyla programda açıklanan eğitim gününü, saatini, yerini (internet ortamındaki eğitimler için platform veya site adresini) ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutar.

5.5. Mücbir sebeplerden dolayı eğitimlerin belirtilen saatten makul bir süre daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifindedir. Bu durum Müşteri’ye bir talep hakkı vermeyeceği gibi, FL DEUTSCH de planlanandan daha uzun süren eğitimler için Müşteri’den ek bir ücret talep edemez.

5.6. Eğitim esnasında, eğitmene veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da şikâyete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vukuu bulması halinde, Eğitmen, bu eylemi gerçekleştiren katılımcıyı veya katılımcıları salondan (internet ortamında platformdan) çıkarma ve bu katılımcı veya katılımcılar açısından eğitimi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda bahse konu katılımcı veya katılımcılar o eğitime katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemezler.

5.7. Etkinlik bileti Müşteri’ye FL DEUTSCH tarafından e-posta yoluyla gönderilir. FL DEUTSCH tarafından gönderilen e-postanın katılımcıya ulaşmaması halinde, sorun katılımcıdan kaynaklanıyorsa, FL DEUTSCH herhangi bir mesuliyet kabul etmez ve bildirim katılımcıya yapılmış sayılır. Böyle bir sorunun ortaya çıkması durumunda çözüm için tarafların iyi niyetli yaklaşımları beklenir.

5.8. Eğitim yeterli kontenjana ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir eğitime katılım için kullanılmasına imkân verilmesi FL DEUTSCH’un tasarrufundadır.

5.9. Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.

5.10. Hizmet alan Şirketler bakımından, İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.  İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı nitelik taşımaz.

5.11. İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ilgili etkinliğe ilişkin satışın tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.12. Müşteri eğitim esnasında çekilecek her türlü fotoğraf ve video kayıt için izin vermiş olacaktır. Bu içeriklerin sosyal medya kanallarında paylaşılması, kullanılması FL DEUTSCH’nin inisiyatifindedir. Özel sebeplerle fotoğraf ve videolarının kullanılmamasını isteyen müşterinin, etkinlikten önce FL DEUTSCH’ye yazılı olarak (e-posta vb. ile) bilgi vermiş olması ve toplu fotoğraf ve video çekimlerine girmemek için kişisel olarak önlem alması gerekir. Aksi takdirde Müşteri hiçbir şekilde hak iddiasında ya da itirazda bulunamaz.

5.13. Müşteri, kayıt esnasında beyan ettiği e-posta adresi kullanılarak FL DEUTSCH tarafından yayınlanan elektronik bültene ve bilgilendirme e-posta listesine abone yapılır ve FL DEUTSCH internet sitesinde bulunan Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş sayılır. Bülten ve e-posta aboneliğinden çıkmak isteyenler, bültende ve e-postada verilen çıkış bağlantısını kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirler.

 

Madde 6 – HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

6.1. Müşteri’nin kredi kartı ile ödeme yapabilmesi için verilen bağlantı ile ulaşılacak güvenli ödeme kanalı, Hizmet Sağlayıcı tarafından ilgili şirketle yapılan sözleşmeyle oluşturulmuştur.

6.2. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, ödemeler taksitli olarak da yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Müşteri’nin seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın tasarrufundadır.

6.3. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde Sözleşme’nin kurulma anı, ödemenin Hizmet Sağlayıcının banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, FL DEUTSCH, hizmete ilişkin satış işlemini iptal etme hakkına sahip olacaktır.

6.4 Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, Alıcı’ya ait kredi kartının, Alıcı’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini FL DEUTSCH’ye ödememesi halinde, FL DEUTSCH sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

 

Madde 7 – CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir.

 

Madde 8 – BİLDİRİMLER

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcı ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 9 – MÜCBİR SEBEP

“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, salgın hastalık, isyan, savaş, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

Madde 10 – YETKİ

İşbu Sözleşmeden dolayı ihtilaflar ile ilgili, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara göre, Müşteri’nin veya Hizmet Sağlayıcının ikametgahının bulunduğu yer Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Taraflar, işbu Sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili kılındığını kabul ederler.

 

Hizmet Sağlayıcı                                                                       Müşteri

(İmza)                                                                                                  (İmza)

Formula Dijital Eğitim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. adına                             ……………………………………….

……………………………………………..

 

İşbu sözleşme …. / …. / ………. tarihinde kurulmuştur.*

 

*İşbu sözleşmenin, Müşteri tarafından, Hizmet Sağlayıcı örün (web) sitesi üzerinden onaylanması da sözleşmenin kabul edildiğini gösterir.